Youradio

Menu

Zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby

Zásady ochrany osobních údajů


Společnost Active Radio a.s. se sídlem Wenzigova 1872/4, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ: 61058297, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 3912, (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.youradio.cz, webových stránek hh.youradio.cz a uživatele mobilní aplikace Youradio informuje o níže popsaném zpracování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

 1. jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 2. za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 3. komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 4. po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 5. jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese gdpr@activegroup.cz.

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro osoby mladší 16 let. Osobní údaje osob mladších 16 let nezpracováváme.

Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

 1. Vaše jméno a příjmení,
 2. obchodní firma,
 3. adresa nebo sídlo společnosti,
 4. identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 5. telefonní číslo nebo
 6. e-mailová adresa

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

Na našich webových stránkách sledujeme aktivitu a chování jejích uživatelů, a to prostřednictvím souborů cookies, a to:

Označení/název cookie: funkčnost/činnost

Google Analytics: sledování návštěvnosti stránek

Uživatelská nastavení: konfigurace uživatelských preferencí

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností, tj. zejména pro odbavené vaší objednávky, vyhodnocení soutěží jichž se účastníte a zasílání vámi vyžádaných informací dle požadovaných kritérií. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích, plněních nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na gdpr@activegroup.cz nebo na jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 1. externí účetní;
 2. externí advokátní kanceláři;
 3. zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;

Smazání uživatelského účtu a vašich dat

Pokud si přejete nadále nevyužívat službu Youradio, můžete požádat o deaktivaci a smazání uživatelského účtu a s tím spojených uživatelskách a osobních dat. Stačí napsat na e-mail podpora@youradio.cz a my váš účet a data smažeme.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům;
 2. právo na opravu;
 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 4. právo na omezení zpracování údajů;
 5. právo vznést námitku proti zpracování; a
 6. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese gdpr@activegroup.cz nebo písemně na adresu sídla společnosti.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.

Všeobecné podmínky užívání služby Youradio

I. Úvodní ustanovení

Provozovatelem webové stránky www.youradio.cz a na ní dostupných služeb a aplikací je obchodní společnost Active Radio a.s., se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ 120 00, IČ: 610 58 297, B 3912 vedená u Městského soudu v Praze (dále též jen jako „Active Radio“).

Prostřednictvím webových stránek www.youradio.cz (dále též jen jako „Web“) a/nebo mobilních aplikací Youradio (dále též jen jako „Aplikace“) poskytuje Active Radio uživatelům hudební služby spočívající v umožnění přístupu k hudebním dílům s několika různými úrovněmi možného užití (dále též jen „Služba Youradio“).

Účelem těchto všeobecných podmínek je upravit smluvní vztah mezi Active Radio na straně jedné a uživatelem Služby Youradio na straně druhé.

II. Rozsah Služby Youradio

Active Radio v rámci Služby Youradio nabízí následující úrovně užití:

 • Youradio zdarma,
 • Youradio Premium,

Youradio zdarma

Tato úroveň umožňuje každému přistupujícímu uživateli poslech hudby zdarma. Poslech hudby je přerušován obchodními sděleními - reklamními audio/video spoty. Během poslechu lze přeskakovat skladby pouze 6x během jedné hodiny.

Youradio premium

Tato úroveň je pro registrované uživatele dostupná po zaplacení předplatného ve výši stanovené Active Radio pro tuto úroveň. Poslech hudby není přerušován obchodními sděleními - reklamními audio/video spoty. Během poslechu lze neomezeně přeskakovat skladby. Uživatel má možnost pozastavit přehrávání skladeb. Uživatel má možnost načíst až 50 skladeb právě přehrávané nálady.

III. Předplatné

Služba Youradio pro úroveň Youradio Premium je určena a bude dostupná pouze těm uživatelům, kteří jsou registrováni pro Službu Youradio dle čl. IV. těchto všeobecných podmínek.

Bližší informace k výši, splatnosti a ke způsobu platby předplatného pro úrovně Youradio Premium (dále též jen jako „Předplatné“) jsou dostupné v App Store, v Google Play u popisu aplikace, nebo v sekci „předplatné“ v zákaznickém účtu uživatele na Webu.

Registrovaný uživatel může uhradit Předplatné buď zaplacením odpovídající peněžité částky na účet Lagaradere prostřednictvím systému iTunes, Google Play, platební kartou v systému GoPay, nebo získat jeho ekvivalent na základě kódů, které mohou být nabízeny v různých soutěžích a/nebo na akcích Active Radio či dalších osob.

Active Radio si vyhrazuje právo výši Předplatného změnit. O takové změně bude Active Radio uživatele informovat na Webu předem. Změna je vždy účinná okamžikem jejího oznámení na Webu. Změna nemá vliv na již zaplacené Předplatné a rozsah Služby Youradio poskytované na základě Předplatného zaplaceného před provedením změny jeho výše.

Předplatné se platí pro období kalendářního měsíce, a to vždy předem před započetím příslušného období za toto období. Předplatné lze uhradit pouze prostřednictvím uživatelského účtu v systému iTunes, Google Play, nebo platební kartou v systému GoPay. Nebude – li Předplatné uhrazeno před počátkem rozhodného období, neumožní Active Radio uživateli od počátku rozhodného období přístup ke Službě Youradio v úrovni vyšší než Youradio zdarma.

Předplatné se automaticky obnovuje před koncem období, na které bylo Předplatné zaplaceno na další následující shodně dlouhé období. Uživatel má možnost předem, nejpozději 24 hodin před uplynutím předplaceného období, zrušit Předplatné prostřednictvím uživatelských účtů v systému iTunes, nebo Google Play. V případě Předplatného placeného platební kartou přes systém GoPay zruší uživatel Předplatné v sekci „předplatné“ v zákaznickém účtu uživatele na Webu. Neučiní – li tak, platí, že má zájem uhradit Předplatné za nejbližší následující shodné období. Aktuálně zaplacené předplatné na daný měsíc nelze zrušit.

IV. Registrace

Registraci k užívání Služby Youradio může uživatel provést buď na Webu, nebo na sociálních sítích Facebook, Twitter nebo Google a nebo prostřednictvím emailu.

Registrovaným uživatelům je umožněno, kromě využívání Youradio Premium, též:

 • odesílat, nahrávat a ukládat do svého osobního účtu v rámci Webu osobně zvolený obsah, např. vlastní náladu,
 • přehrávat vlastní náladu na jiných zařízeních,
 • sdílet osobně zvolený obsah či náladu na sociálních sítích.

V. Uživatelský obsah

Uživatel je plně odpovědný za obsah, který v rámci Webu odesílá, nahrává nebo ukládá (dále též jen jako „Obsah“).

Uživatel bere na vědomí, že Obsah nevyjadřuje názory Active Radio, nepodléhá při jeho odeslání, nahrávání či uložení předchozímu schválení, dohledu či kontrole ze strany Active Radio.

Active Radio si vyhrazuje právo Obsah, nebo jeho libovolnou část kdykoliv, bez předchozího upozornění a bez náhrady, odstranit.

Uživatel se zavazuje zdržet se odesílání, nahrávání nebo ukládání Obsahu, který je v rozporu s platnou právní úpravou a/nebo, který v rozporu s platnou právní úpravou zasahuje do práv třetích osob. Uživatel se tak zavazuje zdržet se zejména odesílání, nahrávání nebo ukládání hudebních (audio) souborů ve formátu .mp3.

Uživatel okamžikem odeslání, nahrání nebo uložení Obsahu v rámci Webu poskytuje Active Radio bezúplatně nevýhradní oprávnění a uděluje nevýhradní svolení k užití a šíření Obsahu, a to jak vcelku, tak libovolných jeho částí (avšak bez oprávnění k provedení jeho změn a úprav), a to vše v časově a územně neomezeném rozsahu, bez omezení množství užití, a to všemi způsoby užití. Oprávnění nabytá dle předchozí věty je Active Radio oprávněna poskytnout, a to jak za úplatu tak bezúplatně, v celém či částečném rozsahu, třetí osobě (podlicence).

VI.

Užitím Služby Youradio uživatel vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami a zavazuje se je respektovat.

Užitím Služby Youradio uživatel dále uděluje Active Radio souhlas:

 • s využíváním procesoru, internetového připojení a úložiště na zařízení uživatele pro usnadnění fungování Služby Youradio a
 • s užitím podrobností elektronického kontaktu poskytnutého uživatelem s jeho využitím za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k uživateli.

Uživatel se zavazuje zdržet se:

 • užívání Služby Youradio v rozporu s právním řádem, nebo těmito Všeobecnými podmínkami,
 • při užívání Služby Youradio neoprávněných zásahů do práv třetích osob,
 • při užívání Služby Youradio obcházení či narušování technických opatření či nastavení používaných Active Radio pro ochranu Služby Youradio,
 • pomocí Služby Youradio neoprávněného nahrávání nebo kopírování lokálních souborů,
 • provádění dekompilací, úprav hudebních děl nebo vytváření odvozených hudebních děl založených na Službě Youradio,
 • užívání Služby Youradio pro komerční účely.

VII. Výluky

Active Radio je oprávněna kdykoliv změnit, omezit nebo bez náhrady ukončit, dočasně nebo trvale, funkce Služby Youradio, a to bez předchozího oznámení uživatelům.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Active Radio není povinna udržovat, podporovat nebo aktualizovat Službu Youradio a že neposkytuje na funkce Služby Youradio žádnou záruku.

Stejně tak Active Radio neodpovídá a nezaručuje funkčnost aplikací třetích stran využívajících některé funkce nebo obsah Služby Youradio, ani na produkty nebo služby propagované prostřednictvím Služby Youradio (tj. audio, video, banner, hyperlink).

Active Radio dále neodpovídá za nezávislé či nepředvídatelné technické obtíže nebo nedostupnost Služby Youradio, způsobenou např. údržbou nebo problémy se sítí z důvodů na straně poskytovatele internetové služby, které by mohly vést k dočasnému přerušení funkčnosti Služby Youradio.

VIII.

Uživatel bere na vědomí, že Active Radio má právo dle vlastního uvážení tyto všeobecné podmínky kdykoliv měnit, a to bez předchozího upozornění. Změna je v takovém případě účinná vůči uživatelům ode dne jejího oznámení na Webu.

Whoops, něco se stalo špatně

Omlouváme se, ale něco se porouchalo. Prosím obnovte okno prohlížeče.

Obnovit okno