Youradio

Menu

Podmínky

Všeobecné podmínky užívání služby Youradio

I. Úvodní ustanovení

Provozovatelem webové stránky www.youradio.cz a na ní dostupných služeb a aplikací je obchodní společnost Lagardere Active ČR, a.s., se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ 120 00, IČ: 610 58 297, B 3912 vedená u Městského soudu v Praze (dále též jen jako „Lagardere“).

Prostřednictvím webových stránek www.youradio.cz (dále též jen jako „Web“) a/nebo mobilních aplikací Youradio (dále též jen jako „Aplikace“) poskytuje Lagardere uživatelům hudební služby spočívající v umožnění přístupu k hudebním dílům s několika různými úrovněmi možného užití (dále též jen „Služba Youradio“).

Účelem těchto všeobecných podmínek je upravit smluvní vztah mezi Lagardere na straně jedné a uživatelem Služby Youradio na straně druhé.

II. Rozsah Služby Youradio

Lagardere v rámci Služby Youradio nabízí následující úrovně užití:

 • Youradio zdarma,
 • Youradio Premium,

Youradio zdarma

Tato úroveň umožňuje každému přistupujícímu uživateli poslech hudby zdarma. Poslech hudby je přerušován obchodními sděleními - reklamními audio/video spoty. Během poslechu lze přeskakovat skladby pouze 6x během jedné hodiny.

Youradio premium

Tato úroveň je pro registrované uživatele dostupná po zaplacení předplatného ve výši stanovené Lagardere pro tuto úroveň. Poslech hudby není přerušován obchodními sděleními - reklamními audio/video spoty. Během poslechu lze neomezeně přeskakovat skladby. Uživatel má možnost pozastavit přehrávání skladeb. Uživatel má možnost načíst až 50 skladeb právě přehrávané nálady.

III. Předplatné

Služba Youradio pro úroveň Youradio Premium je určena a bude dostupná pouze těm uživatelům, kteří jsou registrováni pro Službu Youradio dle čl. IV. těchto všeobecných podmínek.

Bližší informace k výši, splatnosti a ke způsobu platby předplatného pro úrovně Youradio Premium (dále též jen jako „Předplatné“) jsou dostupné v App Store, v Google Play u popisu aplikace, nebo v sekci „předplatné“ v zákaznickém účtu uživatele na Webu.

Registrovaný uživatel může uhradit Předplatné buď zaplacením odpovídající peněžité částky na účet Lagaradere prostřednictvím systému iTunes, Google Play, platební kartou v systému GoPay, nebo získat jeho ekvivalent na základě kódů, které mohou být nabízeny v různých soutěžích a/nebo na akcích Lagardere či dalších osob.

Lagardere si vyhrazuje právo výši Předplatného změnit. O takové změně bude Lagardere uživatele informovat na Webu předem. Změna je vždy účinná okamžikem jejího oznámení na Webu. Změna nemá vliv na již zaplacené Předplatné a rozsah Služby Youradio poskytované na základě Předplatného zaplaceného před provedením změny jeho výše.

Předplatné se platí pro období kalendářního měsíce, a to vždy předem před započetím příslušného období za toto období. Předplatné lze uhradit pouze prostřednictvím uživatelského účtu v systému iTunes, Google Play, nebo platební kartou v systému GoPay. Nebude – li Předplatné uhrazeno před počátkem rozhodného období, neumožní Lagardere uživateli od počátku rozhodného období přístup ke Službě Youradio v úrovni vyšší než Youradio zdarma.

Předplatné se automaticky obnovuje před koncem období, na které bylo Předplatné zaplaceno na další následující shodně dlouhé období. Uživatel má možnost předem, nejpozději 24 hodin před uplynutím předplaceného období, zrušit Předplatné prostřednictvím uživatelských účtů v systému iTunes, nebo Google Play. V případě Předplatného placeného platební kartou přes systém GoPay zruší uživatel Předplatné v sekci „předplatné“ v zákaznickém účtu uživatele na Webu. Neučiní – li tak, platí, že má zájem uhradit Předplatné za nejbližší následující shodné období. Aktuálně zaplacené předplatné na daný měsíc nelze zrušit.

IV. Registrace

Registraci k užívání Služby Youradio může uživatel provést buď na Webu, nebo na sociálních sítích Facebook, Twitter nebo Google a nebo prostřednictvím emailu.

Registrovaným uživatelům je umožněno, kromě využívání Youradio Premium, též:

 • odesílat, nahrávat a ukládat do svého osobního účtu v rámci Webu osobně zvolený obsah, např. vlastní náladu,
 • přehrávat vlastní náladu na jiných zařízeních,
 • sdílet osobně zvolený obsah či náladu na sociálních sítích.

V. Uživatelský obsah

Uživatel je plně odpovědný za obsah, který v rámci Webu odesílá, nahrává nebo ukládá (dále též jen jako „Obsah“).

Uživatel bere na vědomí, že Obsah nevyjadřuje názory Lagardere, nepodléhá při jeho odeslání, nahrávání či uložení předchozímu schválení, dohledu či kontrole ze strany Lagardere.

Lagardere si vyhrazuje právo Obsah, nebo jeho libovolnou část kdykoliv, bez předchozího upozornění a bez náhrady, odstranit.

Uživatel se zavazuje zdržet se odesílání, nahrávání nebo ukládání Obsahu, který je v rozporu s platnou právní úpravou a/nebo, který v rozporu s platnou právní úpravou zasahuje do práv třetích osob. Uživatel se tak zavazuje zdržet se zejména odesílání, nahrávání nebo ukládání hudebních (audio) souborů ve formátu .mp3.

Uživatel okamžikem odeslání, nahrání nebo uložení Obsahu v rámci Webu poskytuje Lagardere bezúplatně nevýhradní oprávnění a uděluje nevýhradní svolení k užití a šíření Obsahu, a to jak vcelku, tak libovolných jeho částí (avšak bez oprávnění k provedení jeho změn a úprav), a to vše v časově a územně neomezeném rozsahu, bez omezení množství užití, a to všemi způsoby užití. Oprávnění nabytá dle předchozí věty je Lagardere oprávněna poskytnout, a to jak za úplatu tak bezúplatně, v celém či částečném rozsahu, třetí osobě (podlicence).

VI.

Užitím Služby Youradio uživatel vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami a zavazuje se je respektovat.

Užitím Služby Youradio uživatel dále uděluje Lagardere souhlas:

 • s využíváním procesoru, internetového připojení a úložiště na zařízení uživatele pro usnadnění fungování Služby Youradio a
 • s užitím podrobností elektronického kontaktu poskytnutého uživatelem s jeho využitím za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k uživateli.

Uživatel se zavazuje zdržet se:

 • užívání Služby Youradio v rozporu s právním řádem, nebo těmito Všeobecnými podmínkami,
 • při užívání Služby Youradio neoprávněných zásahů do práv třetích osob,
 • při užívání Služby Youradio obcházení či narušování technických opatření či nastavení používaných Lagardere pro ochranu Služby Youradio,
 • pomocí Služby Youradio neoprávněného nahrávání nebo kopírování lokálních souborů,
 • provádění dekompilací, úprav hudebních děl nebo vytváření odvozených hudebních děl založených na Službě Youradio,
 • užívání Služby Youradio pro komerční účely.

VII. Výluky

Lagardere je oprávněna kdykoliv změnit, omezit nebo bez náhrady ukončit, dočasně nebo trvale, funkce Služby Youradio, a to bez předchozího oznámení uživatelům.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Lagardere není povinna udržovat, podporovat nebo aktualizovat Službu Youradio a že neposkytuje na funkce Služby Youradio žádnou záruku.

Stejně tak Lagardere neodpovídá a nezaručuje funkčnost aplikací třetích stran využívajících některé funkce nebo obsah Služby Youradio, ani na produkty nebo služby propagované prostřednictvím Služby Youradio (tj. audio, video, banner, hyperlink).

Lagardere dále neodpovídá za nezávislé či nepředvídatelné technické obtíže nebo nedostupnost Služby Youradio, způsobenou např. údržbou nebo problémy se sítí z důvodů na straně poskytovatele internetové služby, které by mohly vést k dočasnému přerušení funkčnosti Služby Youradio.

VIII.

Uživatel bere na vědomí, že Lagardere má právo dle vlastního uvážení tyto všeobecné podmínky kdykoliv měnit, a to bez předchozího upozornění. Změna je v takovém případě účinná vůči uživatelům ode dne jejího oznámení na Webu.

Whoops, něco se stalo špatně

Omlouváme se, ale něco se porouchalo. Prosím obnovte okno prohlížeče.

Obnovit okno